Home

Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m. Inledande bestämmelser 1 § I denna författning avses med 1. ansökan och särskild försäkran i sjukpenningärenden sådan an Riksförsäkringsverkets föreskrifter om arvsvinstfaktorer för år 20041; 1 Senaste författning i ämnet RFFS 2003:18. beslutade den 17 november 2004. Med stöd av 3 § 6 förordningen (1998:562) med vissa bemyndi-ganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter och 6 § förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension före

Lagrummet - Lagrumme

Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäkringskassans författningssamling Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag och 2. enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidra Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) upphörde att gälla i och med att Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning trädde i kraft den 1 oktober 2016 Därefter görs en beräkning enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter, där varje rum är två enheter, kök är en enhet. Beroende på hur många enheter som finns i lägenheten totalt och vad du kommer att ha avtal på görs sedan en uträkning där den totala hyran används som grund för detta RÅ 1999:43. Riksförsäkringsverkets föreskrifter om rätt till ersättning för tandvård enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har inte ansetts bindande vid prövning av rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Socialtjänsten bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) vid beräkning av boendekostnad. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket som en enhet. De som lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren bör inte räknas som inneboende Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:2 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 22 april 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden m.m.; beslutade den 17 mars 1988. Med stöd av Kungl.Maj:ts brev till riksförsäkringsverket den 25 ma Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2003 då Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2000:1) om kvalitetskrav i samband med vissa utredningar skall upphöra att gälla. 2. De äldre föreskrifterna tillämpas på upphandlingar som skett före ikraftträdande

Senaste version av SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:1449) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Enligt 1 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst ska vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst endast sådan inkomst beaktas som en försäkrad kan antas komma tills vidare åtnjuta av eget arbete under minst sex månader i följd eller av eget årligen återkommande arbete Yttrande över Förslag till ändring av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:36) om sjukersättning och aktivitetsersättning Skolverket har anmodats att yttra sig över rubricerat förslag till ändring av föreskrifter 1. som den totalförsvarspliktiges andel i föräldrarnas bostadskostnad enligt 7 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag och 2. enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag med stöd av följande belopp enligt 7 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag och 2. enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och famil-jebidrag i form av bostadsbidrag med stöd av följande belopp. Genomsnittlig kostnad per månad Storstockhol

Föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2018 Gäller från och med 1 maj 2018 Innehåll 1 Lagar och utgångspunkter 2 2 Kommunens självkostnad Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:1449) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag Departement: Riksförsäkringsverket Ikraft: 2001-02-0 Inledning (äldre form) Verksamhetstid 1975-1989. Tillsynsavdelningen bildades den 1 juli 1975 genom att administrativa avdelningens tillsynsbyrå och organisationssektion, försäkringsavdelningens tekniska byrå och den s.k. RAFA-utredningens tillämpningsgrupper sammanfördes till en avdelning för tillsyn över de allmänna försäkringskassornas verksamhet I know that RFV is the National Social Insurance Board. Is there an official name for their 'föreskrifter'? Are they regulations, provisions, ?? I'm looking specifically for RFFS 2000:10 that deals with registering with and removal from the health insurance registry... Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.

Inneboendekontrakt - Soctanter på näte

 1. Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag 1; Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 2001. Stockholm den 8.
 2. Enligt 6 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning avses med tid för jour tid under vilken den personliga assistenten inte utför en aktiv arbetsinsats men finns till förfogande i den funktionshindrades omedelbara närhet
 3. ändring av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Föreskriften Försäkringskassan avser att göra en ändring i 13 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning. Ändringen innebär at
 4. ring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning . Bakgrund och överväganden . Det finns behov av att ändra formuleringen i 6 § Riksförsäkringsverkets före-skrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning och tydliggöra vad som avses eftersom nuvarande lydelse kan missförstås
 5. Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:1449) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag Utkom från trycket den Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som avses i lagen ( 1966:680 ) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 2001
 6. Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag 1; Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas med 2 procent från och med den 1 februari 2002
 7. Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2001:1145) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag. SFS nr 2001:1145 Departement/myndighet Riksförsäkringsverket Utfärdad 2001-11-09. Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag so

RÅ 1999:43 lagen.n

 1. Ändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter m.m. avseende assistansersättning. Ladda ner cirkulär (PDF) Kontakt. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen
 2. Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag och . 2. enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag med stöd av följande belopp
 3. • Föreskrifter är bindande regler. Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrif - ter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bo-stadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäkringskassans författningssamling
 4. Författningssamlingen som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd hittar du här på Kunskapsguiden Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2000:16) om delningstal för personer födda åren 1938-1940 (pdf, 13kB) 1990 - 1999
 5. Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2003:882) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag. 0 av 0 paragrafer har ändrats i riksförsäkringsverkets föreskrifter (2003:882) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag sedan utfärdandet
 6. Beställ hos: Riksförsäkringsverkets Kundtjänst Tfn 08-556 799 29 Fax 08-718 29 90 E-post: rfv@ontime.se eller på Internet www.rfv.se Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri 2004. Skriftserier som ges ut av Riksförsäkringsverket: RFV Föreskriver (RFFS) Författningar med bindande föreskrifter

enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag sådan inkomst som inte avräknas från familjebidraget. Inte heller avräknas ersättningar som utges till den bidragsberättigade med anledning av tjänstgöringen. Med studiehjälp enligt 2 kap. studiestödslagen avses studiebidrag, inackorderings bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av boendekostnader samt Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2001:8) om bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar. Delad bostad Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnade RFFS Riksförsäkringsverkets föreskrifter RÅ Regeringsrättens årsbok SfB Socialförsäkringsbalk Skr Regeringens skrivelse SOU Statens offentliga utredningar WHO World Health Organization . 2!! INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR 1 1 INLEDNING 4 1.1 INLEDANDE DISKUSSION. Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2002:1044) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag. 0 av 0 paragrafer har ändrats i riksförsäkringsverkets föreskrifter (2002:1044) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag sedan utfärdandet Till riksförsäkringsverkets sjukhus/Konvalescentvård enligt Riksförsäkringsverkets förteckning. Rådgivning om abort eller sterilisering. Utprovning, anpassning eller hämtning av handikapphjälpmedel efter ordination av behörig personal (resa vid reparation och återlämnande av hjälpmedel ersätts inte)

Enligt 1 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst ska vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst endast sådan inkomst beaktas som en försäkrad kan antas komma att tills vidare åtnjuta 1. av eget arbete under minst sex månader i följ Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:7) om ansökan om pension. I sistnämnda föreskrifter nämns däremot ett särskilt förfarande med undertecknande och särskilt intyg av två trovärdiga personer. Jag beslutade att utreda frågan och hämta in Riksförsäkringsverkets uppfattning i denna fråga. Utrednin Vårdföretagarnas remissvar med synpunkter på ändringar i: vägledningen 2003:6 version 11 bedömning av aktiviteter utanför hemmet inom assistansersättning Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning samt tillägg Konsekvensutredning RFFS 1993:2

LIBRIS titelinformation: [1/19/2010] FKFS 2005:10 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2005:10) om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:26) om arvsvinstfaktorer för år 2002 [Elektronisk resurs Enligt 1 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst ska vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst endast sådan inkomst beaktas som en försäkrad kan antas komma tills vidare åtnjuta av eget arbete under minst sex månader i följd eller av eget årligen återkommande arbete. Av 3 Grundläggande regler om arbetsmiljöns utformning finns bland annat i arbetsmiljölagen (1977:1160 AML), som är en ramlag. Hur arbetsmiljölagen ska tillämpas mer i detalj anges i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter. Reglerna i föreskrifterna är i princip lika bindande som lagen. Till dessa brukar det dessuto Föreskriften i 6 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:8) om beräkning av bostadskostnad och bestämmelsen i 1994 års förordning återfinns numera i 7 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad respektive 3 § 5 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter Riksförsäkringsverkets allmänna råd torde visserligen ha haft en avsevärd betydelse för tillämpningen och tolkningen av de bestämmelser som reglerade kostnadssubventionen vid köp av läkemedel enligt de båda aktuella lagarna, om än råden får anses ha upphört att gälla då lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. trädde i kraft den 1 januari 1997 (se även JO:s.

Bli inneboende hos någon med försörjningsstöd? - Soctanter

 1. föreskrifter från Pensionsmyndigheten om upattning av kostnaden för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift samt aktuella föreskrifter från Försäkringskassan om genomsnittlig och högsta godtagbara boendekostnad enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter, RFFS 1998:9
 2. LIBRIS titelinformation: [10/19/2009] RFFS 1992:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1992:27) om upattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1992 [Elektronisk resurs
 3. Riksförsäkringsverkets fonder (fondfullmäktige), i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente. Om det för någon sådan fond finns särskilda föreskrifter om förvaltningen som avviker från reglementets bestämmelser gäller dock de föreskrifterna. Lag (1995:1491). 2 § har upphävts genom lag (1998:689)
 4. RAR Riksförsäkringsverkets allmänna råd RB Rättegångsbalk RFFS Riksförsäkringsverkets föreskrifter RR Redovisningsrådet SGI Sjukpenninggrundande inkomst SkL Skadeståndslag (1972:207) SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk Juristtidning TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskad
 5. Varken AFL eller Riksförsäkringsverkets föreskrifter ger ett uttryckligt stöd för att under pågående ersättningsärende höja SGI:n utöver löneutvecklingen inom den försäkrades yrkesområde. Vid tiden för beslutets ikraftträdande arbetade K.H. 50 procent och var sjukskriven 50 procent

RFFS 2003 - WhiplashInf

Riksförsäkringsverkets uppgift att sätta pris på läkemedel och medicintekniska produkter har därmed upphört. När den nya lagstiftningen trädde ikraft upphörde också Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1996:31) om fastställande av pris på läkemedel m.m. att gälla. RFV:s föreskrifter innehöll bl.a. vissa regler om. 2003:53 Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet 2003-06-30 Ingrid Söderström Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Ekonomikontor 118 82 STOCKHOLM Besök: Hornsgatan 20 Tfn vx: 08-452 71 00 Fax: 08-641 15 35 E-post: sk@svekom Webbplats: www.svekom.se Ändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter m.m. av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:27) den 1 juli 2002 om överlämnande av hand-lingar från Riksförsäkringsverkets arkiv och införlivande i Läkemedelsförmånsnämndens arkiv. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:29) den 10 juli 2002 om överlämnande oc

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:1449) om

RFFS Riksförsäkringsverkets föreskrifter SFB Socialförsäkringsbalken SoL Socialtjänstlagen SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter SOU Statens offentliga utredningar . Myndigheter och organisationer m.m. DHR Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörnin 10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1985:16) om inskrivning och avregistrering hos allmän försäkringskassa -nimisessä hallinnollisessa soveltamisohjeessa (Ruotsin toimivaltaisen viranomaisen antama soveltamisohje, joka koskee yleisen vakuutuskassan rekisteriin merkitsemistä ja siitä poistamista) täsmennetään Ruotsissa asumista koskevan edellytyksen osalta, että henkilön.

7 51 kap. 19 § SFB, jämfört med 6 a § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättningen. 8 Prop. 2007/08:61, s. 20. 9 51 kap. 11 § SFB och 5 § andra stycket förordningen (1993:1091) om assistansersättning. 1 Inledande bestämmelser. 1 § Fonder som står under Riksförsäkringsverkets förvaltning skall för verkets räkning förvaltas av fullmäktige för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder (fondfullmäktige), i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente. Om det för någon sådan fond finns särskilda föreskrifter om förvaltningen som avviker från reglementets bestämmelser. föreskrifter eller enligt bemyndiganden i andra författningar, 6. svara för utfärdande av de allmänna råd som fordras för tillämpning av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde, 7. ansvara för ekonomistyrningen av försäkringskassorna, 8. vara ansvarig systemägare för Riksförsäkringsverkets oc

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med

Riksförsäkringsverkets regler om prioritering av medborgarskap, vilka används i befolkningsstatistiken, har tagits med i denna utgåva. De grundläggande indelningarna, utrikes och inrikes född, medborgarskap och utländsk och svensk bakgrund, finns inlagda Kristdemokraternas ledare Alf Svensson tror att det ligger fusk bakom en del av den kraftiga ökningen av sjukskrivna i Sverige, och kräver skärpta regler,. 10 Vad beträffar kravet på bosättning inom Sveriges territorium anges i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1985:16) om inskrivning och avregistrering hos allmän försäkringskassa, att en person skall anses vara bosatt i Sverige, om han har sitt egentliga hemvist i landet, om han kommer till Sverige med avsikt att vistas där stadigvarande eller om han har för avsikt att vistas. Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2001:1145) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag sfs 2001:2001:1201 t.o.m. SFS 2008:400 2001-12-13 Förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärand

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag. SFS 2004:1365. Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag Beträffande åren 2005 och framåt, se Försäkringskassans. Regler - Absoluta gränser och ska-krav [Aktiverande] Strategi Riksförsäkringsverkets schabloner för beräkning av bostadskostnad 2015 Ändamål Kr/kvm och år Övrigt Värme Vatten Hushållsel Max 800 kr/månad totalt Sophämtning Varmvatten Driftkostnad småhu Beträffande åren 1999 - 2004, se Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag. SFS 2005:889. Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag. SFS 2006:1194.. Den 1 december 2004 kom Riksförsäkringsverkets förslag till nya regler för pengarna som betalas ut för personlig assistans åt funktionshindrade - ett ämne Kaliber ägande sig åt i.

RAR Riksförsäkringsverkets allmänna råd RF Regeringsformen (1974:152) RFR Rapport från riksdagen ka typer av regler med olika innehåll, användning och betydelse. Rättsregler pekar ut vilken myndighet som är behörig att fatta beslut och hur beslutsprocessen ska g Beställ hos: Riksförsäkringsverkets Kundtjänst Tfn 08-556 799 29 Fax 08-718 29 90 E-post: rfv@ontime.se eller på Internet www.rfv.se Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri 2004. Omslag foto: Hans Nelsäter. omslag0411.pmd 4 2004-09-01, 15:4 Allt detta går att läsa mer om i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid. När det här funkar som det bör ska egenanställningsföretag betala sjuklön till och med dag 14 med stöd av regler i sjuklönelagen totalbefolkningen, Riksförsäkringsverkets register m.m. Bestämmelserna gäller både befolkningsregister som omfattar hela landet och ett visst område. Regeringen har i 1 b § sekretessförord-ningen (1980:719) föreskrivit att motsvarande regler skall tillämpas Regler om sjukpenning finns i Socialförsäkringsbalken. Vem har rätt till sjukpenning. Att bedömningen ska göras i förhållande till högst ett heltidsarbete har förtydligats av Riksförsäkringsverkets i Allmänna råd (RAR 2002:5)

Det går att behålla assistansersättningen i ett år vid vistelse i ett EES-land, men inte om man arbetar där. Vid vistelse i ett land utanför EES får man däremot behålla sin assistansersättning i sex månader oavsett om man arbetar i landet eller inte. Enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, går det även att anställa assistenter i det land man. Pandemi - förberedelse • Ändring har gjorts i 6 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2004:36) om föräldrapenningförmåner. • Ändringen innebär att FK får genom ett särskilt Presentationstitel • Månad 200X • Sida 2 beslut medge generellt undantag från kravet o 10 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om bevarande, återlämnande och gallring hos Försäkringskassan 11 3 § arkivlagen (1990:782) 12 Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:52) om överlämnande av handlingar från Riksförsäkringsverkets och de och allmänna försäkringskassornas arkiv till Försäkringskassan

Riksförsäkringsverkets chef Anna Hedborg i tidningen Dagens Nyheter. Verket ska nu arbeta hårdare för att svenskar ska förstå när de får vara hemma från jobbet. - Vi måste tala om vilka regler som gäller. Det gäller speciellt för alla unga, skriver Anna Hedborg som är chef för Riksförsäkringsverket. Dela på internet Riksförsäkringsverkets, de allmänna försäkringskassornas, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshetskassornas verksamhet, som underlag föreskrifter om vilka personuppgifter som får lämnas ut på medium för auto-matiserad behandling till myndigheter och enskilda Svenskar kan få vård utomlands betald Svenska patienter kan komma att få betald vård utomlands. Regeringsrätten ska i alla fall pröva Riksförsäkringsverkets nej till att betala för en reumatikersjuk kvinna i Göteborg. Och både Danmark och Storbritannien har lättat på sina regler och betalar nu för patienter som får vård utomlands 1 Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser 1 Denna författning tillämpas vid prövning av frågor om bestämmande av 1. bostadsbidrag enligt kap. socialförsäkringsbalken och 2. familjebidrag i form av bostadsbidrag enligt

Riksförsäkringsverkets uppgift var att fördela anslagen till de lokala försäkringskassorna men också att se till att socialförsäkringen fungerade som det var tänkt och att kunderna behandlades lika oavsett var de bodde. På den tiden fanns det 630 lokala sjukkassor. Generaldirektörer och chefer. 1961-1964: Åke Natt och Da Bostadskostnaden beräknas enligt samma regler som Riksförsäkringsverkets regler för bostadstillägg för pensionärer - BTP. Hyrd bostad Bostadskostnaden är hyran enligt kontrakt inklusive värme och obligatoriska avgifter. Om hushållsel ingår räknas den bort enligt schablon lämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring: 18 kap. 2 § om Riksförsäkringsverkets tillsyn, 20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut, 20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning, 20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet, 20 kap. 5 § om preskription 1 Se SOU 2014:75 Färre regler ger tydligare reglering s. 32 särskilt fotnot 6. 2 Se SOU 2001:47 En handläggningsslag - förfarandet hos försäkringskassorna Bilaga 9 Riksförsäkringsverkets Slutrapport av den 7 ma

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:9) om handikappersättning http://lagrummet.forsakringskassan.se/BASIS/ris/we xrar/rarg/DDW?W=VERSION%3D%22S%22. Vid tillämpning av regler för exempelvis avgifter uppkommer alltid en mängd frågor och svårtolkade situationer. Förbehållsbelopp 4 832 kr, (2011 års prisnivå) utgör 1/12 av 1,3546 gånger prisbasbeloppet (42 800kr), exkl. hyreskostnaden Förbehållsbeloppet avser det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av sina egna mede Riksförsäkringsverkets allmänna råd: RFFS: De särskilda reglerna gäller för den som har sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008. Totalt handlar det om cirka 430 000 personer. Reglerna omfattar även dem som studerar eller arbetar ideellt Vägledande regler om god advokatsed: Förvaltningsrätt. Dnr 3254-97-40 med rubriken Fråga om Riksförsäkringsverkets åtgärder när verket uppträder som part i socialförsäkringsmål utgör myndighetsutövning Riksförsäkringsverkets föreskrift 1993:8§2. Det innebär att varje rum i bostaden betraktas som två enheter och köket som en enhet. För att räkna ut den inneboendes hyresandel tillämpas de procentsats som anges för varje för respektive bostadsstorlek. 2 rum och kök 2/5 40% . 3 rum och kök 2/7 28,57 % . 4 rum och kök 2/9 22,22

RÅ 2010 ref. 37 - Förvaltningsjuridik ..

 1. Nuvarande regler för bostadsbidragen begränsar, enligt Boverkets uppfattning, Som underlag används Boverkets bearbetning av Riksförsäkringsverkets statistik över bidragsgiv-ningen i maj åren 1994 - 2002. Denna statistik visar samtliga hushåll som fått bostadsbidrag i ma
 2. Riksförsäkringsverkets ansvar för arbetsskadestatistiken omfattar därför endast tiden juli 1977-december 1978. Den 1 juli 1994 blev Arbetsmiljöverket för uppföljning av effekter av utfärdade föreskrifter och andra arbetsmiljöåtgärder. Arbetsmiljöinspektionen: Underlag vid planering och prioritering a
 3. Riksrevisionen har därför granskat om regeringens och Riksförsäkringsverkets åtgärder inom området har stimulerat förtidspensionärernas återgång till arbete. Regeringens åtgärder har inriktats mot att införa regler om vilande förtidspension och att strama upp regler om efterkontroll

Regler för affischering Affischering får endast ske av elever och personal vid skolan. Affischering får inte på något sätt strida mot skolans värdegrund. Affischering får ske där det anses lämpligt och förutsätter att ansvarig sedan också svarar för att ta ner affisch/affischer. Vid önskemål om affischering kontakta vaktmästeriet Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser . Läs me 18 § I fråga om ersättning enligt denna lag tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring, nämligen 18 kap. 2 § om Riksförsäkringsverkets tillsyn, 20 kap. 5 § om preskription, 20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse, 20 kap. 8 och 9 §§ om uppgiftsskyldighet Det är riksomfattade regler ,men: de tolkas så olika det är det som är så märkligt, som om en bussförare skulle ta en annan väg mot vad som är i linjens sträckning för att han tyckte så.. Det skulle ju ligga i riksförsäkringsverkets intresse att lagen tolkas lika

Tidigare regler gällande sjukersättning var följande: Man kunde få sjukersättning med max tre år i taget. Efter det var man tvungen att söka igen. Man kunde bara få sjukersättning och man förväntas ha nedsatt arbetsförmåga i minst ett år framöver. Man prövades mot arbeten som var vanligt förekommande på arbetsmarknaden antal tjugondelar enligt reformerade regler och resterande del enligt nu-varande regler. angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder.....136 2.17 Förslag till lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott.

Yttrande över Förslag till ändring av

 1. • Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning; Rekommendationer om tillämpningen av bestämmelserna om assistansersättning. finns i • Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning; Försäkringskassan har även tagit ställning till tillämpningen av vissa bestämmelser.
 2. Anm. av Lotta Westerhäll-Gisselsson: Sjukdom 975 bevisskyldighet. Det är ju inget uppseendeväckande alls inom processrätten, att bevisbördan är fördelad på ett visst sätt. Den regel, varom här är fråga, är i själva verket en ordinär processrättslig bevisbörderegel och inte alls något slags straffrättslig regel. Nu är det dock inte ett ovillkorligt krav, att den försäkrade.
 3. Ordförande 1997-2008 Nordeas Koncernstyrelse 1994-2001 Fjärde AP-fonden 1983-1998 SE-Bankens Allemansfond Riksförsäkringsverkets fondfullmäktige 90-talet AMF:s finansdelegation 90-talet Statlig utredare FIA-gruppen-Fler i arbete- inom Finansdepartementet 2005-2006 SOU 2005:4 Liberalisering, regler och marknader

Ett modernare utsökningsförfarande, del 3 Statens

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, Dnr 1014/19. 15 januari. Efter ändringar i Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning gäller sedan 1 april 2019 att Försäkringskassan bara betalar ut retroaktiv ersättning under handläggningstiden till kommunen i de fall insatsen personlig assistans enligt 9. Äldre föreskrifter tillämpas dock vid bestämmande av pcnsionsgrun­ dande inkomst för år 1987 för den som gör framställning om det 1 sm allmänna självdeklaration vid 1988 års taxering. 1 Lagen omtryckt 1982: 120. 2 Senaste lydelse 1984:671. Prop.1986/87: 140

Ett modernare utsökningsförfarande, SOU 2016:81 (Band 3

RFFS Riksförsäkringsverkets författningssamling . RPSFS Rikspolisstyrelsens författningssamling . Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar- ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till FI:s föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder Välkommen till Tranås-posten - nyheter och annonser för norra Småland och södra Östergötland Se Roger Löfgrens profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Roger har angett 3 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Rogers kontakter och hitta jobb på liknande företag

Regeringskansliets rättsdatabase

En man som anser sig vara far till ett barn är utesluten från talerätt i frågan om positiv fastställelsetalan enligt allmänna processuella regler. 119 En man har ingen möjlighet att själv få sitt biologiska faderskap rättsligt bekräftat. 120 Man menar att fadern bör kunna få sina intressen tillgodosedda genom att han anmäler faderskapsfrågan till socialnämnden som då, om. RFV Analyserar Resultat av utrednings- och utvärderingsarbete RFV Anser Tolkningar av rättsläget, uttalande om verkets åsikt i olika frågor och framställningar till regeringen RFV Informerar Redovisning av statistik, upplysningar om regler, rutiner och praxis. RFV Redovisar Försäkringsanalyser och rapporter av mer begränsad omfattning AB ADB AI AIK ALU AMI AMU ASEA ATP Abisko Abiskos Abraham Abrahams Acke Ackes Ada Adam Adams Adas Adolf Adolfs Afghanistan Afghanistans Afrika Afrikas Aftonbladet.

 • Pneumonia in swedish.
 • 50,000 Amazon Coins.
 • The End of History öl.
 • Renewcell prospectus.
 • Solarium corona.
 • Axfood Tempo.
 • Juridisk person lagrum.
 • Migros Balance.
 • Xkcd loud party.
 • Oslo karta.
 • Faktura betalning.
 • Sundsvalls Elnät faktura.
 • Slangvinda K Rauta.
 • Voxra ADHD Flashback.
 • Bitcoin please go to moon.
 • Lägenheter Barkarby.
 • GBTC tax 2020.
 • Lagerlokal engelska.
 • 43 Zoll Fernseher Philips.
 • Hyra fiskestuga Hälsingland.
 • Flänsar rör.
 • Pay bills with Bitcoin Australia.
 • Buying crypto art.
 • Cardano upcoming events.
 • Fintech startups India.
 • Xkcd the end.
 • Öppen spis Sekelskifte.
 • Song theme generator.
 • Xkcd word puzzles.
 • ChangeNOW io legit.
 • Arlanda Split flyg.
 • Marketwatch airbnb.
 • What is the relationship between the pitch and frequency of a sound wave.
 • BCMC BOUNTY.
 • Common Interface card UK.
 • Aqua Medic model 1000 external CO2 reactor.
 • Aantal inwoners Tokyo.
 • IEO Medici.
 • Relevant marknad inom konkurrensrätten.
 • IKEA lådor garderob.
 • Anamma Pizza Mexicana kcal.