Home

Upplupna sociala avgifter semesterlön

Om semesterrätten är 25 dagar skall semesteravsättningen vara 12,5 % (0,5*25) och om semesterrätten är 28 dagar skall semesteravsättningen vara 14 % (0,5*28). En anställd tjänar in till betalda semesterdagar och till semesterlön under semesterårets intjänandeår. Semesteråret sträcker sig enligt semesterlagen (1977:480) från och med den 1 april år. 2941 - Upplupna lagstadgade sociala avgifter: 31 420 : 7511 - Sociala avgifter för löner och ersättningar . 31 420: 2920 - Upplupna semesterlöner: 12 000 : 7290 - Förändring semesterskuld . 12 000: 2941 - Beräknade upplupna sociala avgifter: 3770 : 7519 - Sociala avgifter för semester- och löneskuld . 377 Upplupna semesterlöner och upplupna sociala avgifter är upplupna kostnader som så att säga har bokförts som kostnader i ett tidigare skede. Upplupna semesterlöner och upplupna sociala avgifter utgör en skuld eftersom du ännu inte betalat ut dessa semesterlöner till dina anställda och dessa sociala avgifter till skatteverket Om semesterskulden ökar ska bokföringskonto 2920 Upplupna semesterlöner krediteras och konto 7290 Förändring av semesterlöneskuld debiteras. Konto 2941 - Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter krediteras och konto 7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder debiteras med den framräknade arbetsgivaravgiften Skulden bokförs på konto 2920 Upplupna semesterlöner, motbokningen sker mot respektive konto beroende på anställning under kontogrupp 70 eller 72. Enligt K3 reserveras upplupna sociala avgifter, dvs. avtalsenliga samt avgifter enligt lag, på semesterlöneskulden reserveras medan K2 endast tillåter att avgifter enligt lag reserveras

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 219,00 (1 200*31,42%=377,04 för den nya uppbokningen - 460+43*31,42%=158,04 för utbetalningen av semesterlönen och semestertillägget Semesterlön är den ersättning som du som företagare betalar ut till dina anställda när de har semester. Du betalar också ut semesterersättning när en anställd avslutar sin anställning och vid kortare anställningar än tre månader. Villkoren för semester och eventuell förskottssemester ska framgå i anställningsavtalet En upplupen lönekostnad om 100 000 SEK har bokförts på konto 2911, upplupna arbetsgivaravgifter om 31 420 SEK har bokförts på konto 2941, upplupna semesterlöner om 12 000 SEK har bokförts på konto 2920 och upplupna arbetsgivaravgifter på semesterskulder om 3 770 SEK har bokförts på konto 2941. Konto

Det du är skyldig till Skatteverket för 2940 arbetsgivare avgifter bokförs mot 7510 arbetsgivare avgifter. Du kan även välja att lägga till innestående semesterlön för att ge en mer rättvis bild av hela året, eller välja att göra det i slutet av året Upplupen (intjänad, ej utbetald) semesterersättning och sociala avgifter på den ersättningen ska också bokas upp i förekommande fall. I många ekonomisystem görs detta genom en automatkontering

Avstämning sociala avgifter. För att stämma av sociala avgifter kan du använda denna mall. Om du jobbar med uppbokning av semesterskuld varje månad bokas även upplupna sociala avgifter upp på egna konton (7519/2940). Denna mall kan du använda oavsett om du bokfört sociala avgifter i debet på konto 2940 eller debet på ett kostnadskonto 75xx Det innebär att någon semesterlöneskuld normalt inte ska bokföras i det fall du frågar om. Men en reservering för ett års lagstadgad semester, 25 semesterdagar, torde dock vara möjlig. Skattemässigt är det klarlagt, när det gäller ägare i fåmansföretag, att något avdrag för avsättning utöver lagstadgad semester inte får göras Lagstadgade sociala avgifter: 17 722,80 kr: Upplupen semesterlön (12%) 6 480,00 kr: Lagstadgade sociala och andra avgifter på upplupen semesterlön: 2 126,74 k

Bokföra semesterlön och semesterersättning (bokföring med

Bokföra upplupna löner och sociala avgifter - Visma Spcs Foru

 1. Är du osäker på vilken procentsats du ska använda vid uträkning av sociala avgifter, klicka här. Skattesatsen kan variera och beror på vilken kommun och i vilket område du bor. Om semesterersättning ska bokföras lägger du till dessa bokföringskonton i konteringen: 2920 Upplupna semesterlöne
 2. Konto 2941 - Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter krediteras och konto 7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder debiteras med den framräknade arbetsgivaravgiften. Hur värdet av semesterdagarna eller semesterersättningen ska räknas fram hittar du i hjälpavsnittet Beräkna semesterlön
 3. Lagstadgade sociala avgifter: 17 722,80 2731: Avräkning lagstadgade sociala avgifter 17 722,80: 2920: Upplupna semesterlöner 6 480,00: 7090: Förändring semesterlöneskuld: 6 480,00 2940: Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 2 126,74: 7519: Sociala avgifter för semester- och löneskuld: 2 126,7
 4. Upplupna löner och Semesterlöner. Upplupna löner är löner som tjänas in under en period men som betalas ut under en senare period. T.ex. om en anställd jobbar i december månad år 2014 men inte får ut lönen förrän under januari 2015 säger man att lönen (vid den 31 december 2013) är en upplupen lön
 5. Sociala avgifter. Senast uppdaterad: 2020-06-30 Publicerad: 2020-06-30 Hur mycket det kostar ha någon anställd i Sverige beror både på hur hög lönen är och hur mycket arbetsgivaren betalar utöver det i sociala avgifter
 6. ska vid uttaget av semester. Detsamma gäller för upplupna sociala avgifter på semester. Konto 7090 kommer att visa årets intjänade semester, som ska tas ut kommande år

LKP:n bokförs på konto 45999-upplupen förändring arb avg semesterlöneskuld(31,42%) och 46999-Upplupna premier förändring semlöneskuld(19,83%) på verksamhetsprojekten enligt lönekonteringen i Primula. Motkontering sker på skuldkonto 27140-Skuld för sociala avgifter på semesterlöneskuld, enbart på central nivå Här redovisar man bl.a. upplupna löner, semesterlöneskuld, pensionskostnader, lagstadgade sociala avgifter på semesterlön m.m., upplupna avtalade försäkringsavgifter för anställd personal, upplupna räntekostnader, förutbetalda hyresintäkter, upplupna avtalskostnader samt övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2921 - Upplupen semesterlön På detta konto redovisas den samlade skulden avseende upplupna semester-, ferie- och uppehållslöner, det vill säga semesterlöneskulden. Kontot innehåller dels poster från lönesystem (motbokningar avseende konto 5117 och 5118), dels manuella bokningar (motbokningar avseende konto 5119)

Re: Semesterlön skillnad verklig skatt och bokslut - eEkonomi ‎2018-09-17 19:01 Kan det vara upplupna sociala avgifter på semesterlönedkuldrn - 31,42% på skulden - som kommer upp Upplupen semesterlöneskuld. En ägare i ett aktiebolag tar ut lön men har under flera år inte haft möjlighet att ta ut semester. För hur många år bakåt går det att boka upp en semesterlöneskuld för ägaren? Semesterlagens regler omfattar endast arbetstagare. Den som arbetar i eget aktiebolag och har en företagsledande ställning. Löneart 042 Semesterlön/dag Konto= 2920 Löneartstyp= Skattegrundande ersättning med tabellskatt Kontrolluppgift= Kontant bruttolön (11) Arbetsgivaravgift= Arbetsgivaravgift Omföring av uppl. Sociala avgifter ska vara ikryssad. Semestergrundande går då inte att fylla i. Formel= K1 * 4,6%. Löneart 141 Semestertilägg/dag Konto= 292 Förväxla inte semesterlön med semesterersättning: När du tar ut semester får du semesterlön och ett semestertillägg . För att få betald semester måste du ha tjänat in den. När du slutar en anställning får du semesterersättning . Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut Kan det vara upplupna sociala avgifter på semesterlönedkuldrn - 31,42% på skulden - som kommer upp? Re: Semesterlön skillnad verklig skatt och bokslut - eEkonomi Precis som Mikael svarade så behöver lite mer information, är det dessa avgifter som kommer upp

Upplupna semesterlöner - sociala avgifte

 1. Personal. Företagets personalkostnader finns bland annat inom följande områden: bruttolön. semesterlön. arbetsgivaravgifter. övriga avgifter för sociala kostnader. bruttolön - skatteavdrag = nettolön. Nettolönen är det som betalas till den anställdes lönekonto. Skatteavdraget som företaget måste göra betalas in till Skatteverket.
 2. Not 5 Medeltalet anställda, personalkostnader samt sociala kostnader Medeltal anställda (tillsvidareanställd kanslipersonal) Löner, ersättningar: Kansli- och servicepersonal Upplupna sociala avgifter på semesterlön Löneskatt Upplupna sociala avgifter på lön Ovriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkte
 3. Upplupna sociala avgifter efterfrågas av SCB i RS. (till exempel semesterlön, sjuklön och dylikt) - redovisas i kontogrupp 51. Rapportering till SCB Summan av kontogrupp 50, 51, 53, 54 och de skattepliktiga ersättningarna i kontogrupp 55 efterfrågas av SCB i RS
 4. I ert fall gissar jag att att ni kört alt 2/3 och frågan är nu om ni för semestermånaden ska köra alt 2 eller 3. För alt 3 kostnadsför ni bara lönen precis som vanligt, oavsett om det är semesterlön eller inte. För alt 2 debiterar ni utbetald semesterlön (brutto) på 2920, och sociala avgifter på den på 2941
 5. 2931 Upplupna lagstadgade sociala avgifter 2932 Upplupna avtalsenliga sociala avgifter 2933 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension 2934 Upplupen särskild löneskatt utbetalda pen-sioner 2935 Sociala avgifter retroaktiva/upplupna löner 2936 Upplupna sociala avgifter semesterlön/ övertid 294 Upplupna räntekostnade

Beräkna och bokför semesterlöneskul

Avdrag för sociala avgifter. Om du ska vara socialförsäkrad i Sverige eller Norge betalar du obligatoriska sociala avgifter där. Om arbetsinkomsten ska beskattas i Finland har du rätt att göra avdrag i din skattedeklaration för de obligatoriska sociala avgifter som du betalat i Sverige eller Norge Så bokför du lön till en anställd. Lönekostnaden (bruttolönen) bokförs på till exempel konto 7210 Lön tjänstemän. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på. Koncern: 2015: 2014: 2013: Semesterlön inklusive sociala avgifter: 4 366: 4 140: 5 075: Upplupna personalkostnader: 6 337: 4 382: 2 596: Upplupna produktionskostnade Såväl ordinarie månadslön som timlön, sjuklön och semesterlön ska ni bokföra på samma baskonto och rapportera på samma S-kod. Eftersom det tas ut olika sociala avgifter på lönen till personalen beroende på vilken ålderskategori de tillhör finns det dock olika baskonton för olika personalkategorier. Dessa konton kan vara e Reserveringar - Har tillräckliga reserveringar gjorts för t.ex. upplupna löner sänka skatten särskild löneskatt semesterlön sjukförsäkring skattemässiga justeringar skattemässigt skattemässigt resultat slipp skatt slippa bolagsskatt slippa skatt sociala avgifter sociala förmåner statlig inkomstskatt tantiem.

Ränta och amortering på banklånet betalas 31 mars och 30 september. Räntesats 6%. Upplupen semesterlön beräknas till 33 och upplupna sociala avgifter på semesterlön beräknas till 11. I samband med bokslutsarbetet upptäcks att man har glömt att bokföra en inbetalning på 20 från en tidigare fakturerad kund Semesterlönen för den rörliga ersättningen uppgår till 1 200 kr (12 % av 10 000 kr). Semesterlönen för den rörliga ersättningen betalas ut inom en månad efter semesterårets utgång. De rörliga lönedelarna får uppgå till 10 procent av den totala lönen. Om de utgör en större del av lönen ska du använda dig av procentregeln • Ange ett kontonummer för fördelningskonto 2, exempelvis 2940, upplupna sociala avgifter. Beloppet som automatiskt räknats ut med fördelningsprocenten kommer att bokas på detta konto med motsatt tecken mot beloppet på baskontot. • Du har också möjlighet att ange start och stoppdatum för denna automatkontering Koncern: Moderbolag: 2015: 2014: 2015: 2014: Semesterlön inklusive sociala avgifter: 4 366: 4 140: 0: 0: Upplupna personalkostnader: 6 337: 4 382: 0: 0: Upplupna. I samband med att lön betalas ut till den anställda bokför du den anställdas skatt och sociala avgifterna.Det gör du i Autokonteringen, klicka på Mer och välj Avancerad kontering.. I följande exempel uppgår bruttolönen till 20 000 kr, skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 % av bruttolönen. Den faktiska lön som utbetalas till den anställda är 13 800 kr. Skatten uppgår.

Sociala avgifter | Skatteverket

Semesterlön/semesterersättning FAR Onlin

Bokföring av preliminär semesterskul

 1. Beräkna arbetsgivaravgift. Räkna ut den arbetsgivaravgift som ska betalas av arbetsgivaren till staten. I Sverige betalas en arbetsgivaravgift som en procentuell avgift på de anställdas löner, utöver inkomstskatten. Avgiften finns i olika storlekar beroende på ålderskategori. Detta gäller från 1 augusti 2019
 2. Kostnader för personalen består av flera olika slags kostnader, bland annat lön och arvoden till anställda av olika slag, till exempel månadslön, timlön, avgångsvederlag, bonus, semesterlön med mera. Andra personalkostnader är till exempel kontanta ersättningar, traktamenten, kostförmån, arbetsgivaravgifter, premieavgifter.
 3. En av de vanligare frågorna man får som revisor (och redovisningskonsult) är hur man gör för att betala så lite skatt som möjligt utan att bryta mot lagar och regler. Detta är några tips jag brukar nämna för att uppnå lägre skatt: En viktig sak att tänka på är att vissa skatteeffektiva transaktioner endast är möjliga att göra.
 4. När ska man betala sociala avgifter. At The Official QVC Website, Plus 30 Day Money Back Guarantee Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som har fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut Utöver den.
 5. Som en del i vår Ekonomiservice så hjälper vi er med allt som rör dina skatter och deklarationer. Även in och utbetalningar av detta hjälper vi er med så det ni endast behöver göra är att godkänna dem. Skattedeklaration mervärdeskatt månadsvis eller kvartalsvis. Periodsammanställning månadsvis. Skattedeklaration sociala avgifter.
 6. Upplupna räntekostnader 81 90. svenska staten som ägare, vilken S&P bedömer till AA-. 2018 200 200 200 200. Upplupna sociala avgifter 1 1. 2019 449 - 449 -Upplupen semesterlön 7 6.

Semesterlön - verksamt

Kontot debiteras/krediteras månadsvis vid upprättande av skattedeklaration med något eller några av kontona 168 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto, 268 Moms, redovisningskonto, 271 Personalens källskatt eller 293, Upplupna sociala avgifter och särskild löneskatt som motkonto Allt för att din bokföring ska vara uppdaterad och du ska ha en bättre kontroll. Här och nu. Enligt bokföringslagen måste du bokföra alla kontanta in- och utbetalningar senast påföljande arbetsdag. Har du kontanta affärer och inte bokför varje dag så för du in alla kassaförändringar i en kassajournal/bok Avräkning lagstadgade sociala avgifter -24 167 -25 998 Upplupen semesterlön -103 518 -99 144 Beräknad upplupna sociala avgifter -47 368 -45 719 Övriga upplupna kostnader & förutbe-talda intäkter -235 800 -32 686 Summa Kortfristiga skulder-433 060-227 596 Summa Eget kapital, Av-sättningar & Skulder-1 271 454-1 072 55 - Underlag upplupna intäkter - Underlag upplupna kostnader - Underlag förutbetalda intäkter - Underlag för lagerredovisning - Periodisering ska inte ske (avvikelse från Reko) Anläggnings- och inventarieregister 600 kronor/timme - Upprätta inventarieregister - Underhåll och avstämning av inventarie-register - Bokföra avskrivninga Omföring,rättelse av löner -20 Konton _Toc321226263 _Toc321226264 _Toc321226265 _Toc321226266 _Toc321226267 _Toc321226268 _Toc321226269 _Toc32122627

semesterlön är 12% av bruttolönen (exkl semesterlön) och det är samma arbetsgivaravgift på denna intjäning, dvs 33% Bokför med NORMALMETODEN först och därefter med NETTOMETODEN! (2XXX) Personalskatt 640 000 ( 7XXX) Löner 8 000 000 (1XXX) Plusgiro ( 2XXX) Sociala avgifter 660 000 ( 7XXX) Sociala avgifter 2 640 000 (2XXX. Växla meny. Mina sidor; Lättläst; Translate; Lyssna; Karta; Växla meny Innehål

Bokföra upplupna kostnader och upplupen kostnad (bokföring

6 Upplupna arbetsgivaravgifter på semesterlön, 6. 7 Bankens saldobesked per den 31/12 visar att vi har ett tillgodo- havande på checkkontot på 212 2730 Upplupna sociala avgifter 2990 Övr. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3010 Försäljning 3910 Hyresintäkter 4010 Kostnader, sålda varor 5100. Upplupen semesterlön -58 568 -38 502 Beräknad upplupna sociala avgifter -27 555 -19 705 förutbetalda intäkter -86 536 -35 870 Summa Kortfristiga skulder-214 977-134 488 Summa Eget kapital, Av-sättningar & Skulder-926 654-850 665 Beräknat vinst-5 919 34 512. Årsredovisning. Upplupna arvoden inkl soc.avgifter 56 247 55 722 Upplupen semesterlön inkl soc.avgifter 28 715 - Upplupna sociala avgifter 7 855 7 855 Revisionsarvode 12 500 12 500 Mölndal Energi 76 847 114 210 ST JA Bygg - 12 150 Swedbank 384 401 Revisorsringen 33 285 42 547 803 232 854 560

7285 Semesterlön tjänstemän -92 357,76 -42 444,00 7290 Förändring semesterlöneskuld 62 052,87 -2 631,27 7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkring -2 742,86 -5 474,73 7412 ITPK -5 750,14 -7 166,27 7510 Lagstadgade sociala avgifter -94 098,00 -114 011,63 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld 19 497,01 -949,9 Upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna soc avg semlön Upplupna soc avgifter Avräkn sociala avgifter Avräkn särsk lönesk pens Upplupna utgiftsräntor Förutbet hyresinkomster Garantiskulder Upplupna avtalade soc avg Övr interimsskulder Skuld inkomna följesedlar Observationskonto Utg moms försälj 25% sv U1 Utg moms egna uttag 25%.

Sociala avgifter 104 801 110 602 Uttagsbeskattning 103 918 103 103 Övriga personalkostnader 17 594 16 843 Upplupna arvoden inkl soc.avgifter 56 247 56 247 Upplupen semesterlön inkl soc.avgifter 28 715 28 715. Brf Haren i Krokslät 2730 Sociala avgifter -35 090,00 8 030,00 -27 060,00 2920 Upplupna semlöner -211 640,42 -4 485,71 -216 126,13 2941 Upplupna sociala avgifter -66 497,42 -1 409,41 -67 906,83 2970 Förutbetalda ridintäkter, stallhyror -665 463,00 622 863,00 -42 600,00 2990 Övriga interimsskulder -51 250,00 -354,00 -51 604,0 Sociala kostnader löner Soc.avg. löner och arvoden S4121 Sociala avgifter 1,5 % Soc.avg. doktorandtjänster Soc.avg - utlandstillägg Soc.avg - resetillägg Soc.avg - karriärtillägg Semesterlönekostnader Semesterlönekostnad S4115 Soc.avg semesterlön S4123 SPV premie semesterlön S4125 KÅPAN semesterlön Periodiseringar Upplupna löner S411 Upplupna semesterlön 30 210 36 891 Upplupna sociala avgifter 9 491 22 611 Fora -15 940 23 761 59 502. Mölltorps Ridsällskap 10(10) 866600-9074 Underskrifter Mölltorp 2017-02-Maria Stohlbin Cecilia Åberg Ordförande Sekreterare Henrik Beck-Friis Erik Gagnehed Ledamot Ledamo

Semesterlöner - Vi går igenom hur man bokför semesterlö

Skuld sociala avgifter Kopiera in uppbördsdeklarationen för månaden efter bokslutsmånaden. Där framgår skulden för upplupna sociala avgifter på löner under bokslutsmånaden. Därtill skall du lägga beräknade sociala avg på upplupna löner och upplupna semesterlöneskulder. Skuld upplupna räntekostnader Se nedan under lån Detta är en kalkyl som hjälper dig, som egenföretagare, att räkna ut nettolön, bruttolön och total lönekostnad om du bara har en av dessa (tex önskad nettolön). Den estimerar därtill hur mycket omsättning du måste ha för att få detta samt marginal på dina varor, alternativt konsultarvode du behöver ta ut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Semesterlön och sociala avgifter Föreningsbidrag Göteborgs Kommun Förutbetalda hyror Ovriga upplupna kostnader Sida 9 av 10 . FUB Götebor Upplupna sociala avgifter, semesterlöner Varulager Pågående arbeten Riskpremie Tidspreferens Totala skulder Kalkylränta Finansieringskapital Ej räntebärande skulder Avkastningskrav ägare Marknadsränta utlåning Justerat eget kapital Räntekomponenter Beräkning kalkylränta Räntebärande skulder Räntekostnader skulder Avkastningskrav. 2731 Avräkning sociala avgifter 69 432,09 116 667,97 2732 Avräkning särskild löneskatt pensioner 26 458,00 18 684,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2911 Upplupna KP-premier semesterlöner 18 074,00 14 472,00 2920 Upplupna semesterlöner 180 740,43 144 720,95 2921 Uppl soc avgifter semesterlöner 56 788,64 45 471,3

Sociala avgifter óvriga korta skulder Summa 2019 138 594 6 647 110 409 255 650 2018 10 416 3 818 208 709 222 943 Not 5 Not 6 Ort Upplupna kostn./förutbet intäkter Upplupna kostn./förutbet intäkter Upplupna arvoden, ledare Upplupen semesterlön inkl. soc.avg. Summa Väsentliga händelser efter balansdagen Under 2020 har. Skuld sociala avgifter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Upplupna sociala avgifter S:a kortfristiga skulder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

2731 Avräkn sociala avgifter 0,00-219,00-219,00 2910 Löneskuld -71 500,00 71 500,00 0,00 2940 Upplupna sociala avgifter -22 465,00 22 465,00 0,00 2990 Övr interimsskulder -75 962,00-515 322,00-591 284,00 Summa kortfristiga skulder -321 841,00-294 721,40-616 562,40 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -16 094 391,09-113 914,52-16 208 305,6 Duni Årsredovisning 2019 - Not 16 - Löner och andra ersättningar. Not 16 - Löner och andra ersättningar. Redovisningsprinciper. Er­sätt­ning­ar vid upp­säg­ning utgår när en an­ställds an­ställ­ning sagts upp av Duni före nor­mal pen­sions­tid­punkt eller då en an­ställd ac­cep­te­rar fri­vil­lig av­gång.

Den sociala och den tävlingsinriktade delen av golfen har fortsatt haft svårt att riktigt lyfta. Måndagsgolfen för seniorer har visat en ytterligare liten utveckling, medan intresset för tävling, förutom KM, varit i det närmaste obefintlig. Juniorerna har, i enklare form, haft ett visst tävlingsutbyte med andra klubbar. Klubbhus/receptio Avgifter Golfförbund -137 216 -126 428 Utbildning/tävling -253 999 -249 953 sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala Semesterlön 18 872 0 Övriga upplupna kostnader 11 345 7 337 Summa 193 924 96 017 Not 9 Ställda säkerhete 2920 Upplupna sem.löner -191 371,64 69 781,61 -121 590,03 2941 Upplupna sociala avgifter -60 128,98 21 925,40 -38 203,58 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på -17 882,00 -12 640,00 -30 522,00 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal -673 555,00 44 606,00 -628 949,0 Tabellen visar andel genomsnittslön för kollektivanställda respektive tjänstemän baserat på totala lönekostnader inklusive sociala avgifter. Samtliga anställda i koncernen inklusive ledande befattningshavare ingår och ingen viktning är gjort avseende tjänstens natur, tjänsteår eller ålder etc Det upplupna värdet av de utestående syntetiska aktierna är beräknat som produkten av antalet syntetiska aktier gånger det volymvägda genomsnittspriset av en Electrolux B-aktie per den 31 december 2010. Beloppet inkluderar semesterlön, inklusive sociala avgifter

View Tentamen200515ny(3).pdf from ECONOMY FEG220 at Gävle University College. HÖGSKOLAN I GÄVLE AUE Redovisning och Finansiering TENTAMEN I EXTERNREDOVISNING B (FEG220) Datum 2020-05-15 Tid 9.00 UPPLUPNA KOSTN O FÖRUTBET 2911 Upplupna löner 292 UPPLUPNA SEMLÖNER 2921 Semesterskuld 293 UPPLUPNA SOCIALA AVGIFTER 2931 Upplupna sociala avgifter 2933 294 UPPLUPNA RÄNTEKOSTNADER 2941 Upplupna räntekostnader 295 FÖRUTBET HYRESINTÄKTER 296 UPPLUPEN PENSIONSKOSTNAD 2960 2961 298 FÖRUTBETALDA SKATTEINTÄKT 2981 5872. Det upplupna värdet av de utestående syntetiska aktierna är beräknat som produkten av antalet syntetiska aktier gånger det volymvägda genomsnittspriset av en Electrolux B-aktie per den 31 december 2009. Beloppet inkluderar semesterlön, inklusive sociala avgifter Sociala kostnader 68 108 46 070 (varav pensionskostnader) - - Förutbetalda avgifter och hyror 952 758 985 012 Upplupna räntor - 14 150 Övrigt 424 975 232 765 1 377 733 1 231 927. Brf Torsdammen Sid 13 av 13 Utbet semesterlön 15 094 10 802 Arvoden 118 200 78 48

Bokföra lön - konteringar och exempe

Start studying Externredovisning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools För vissa konton t ex lager, ränteposter, inventarier, sociala avgifter, skatter, momsavstämning finns speciella blanketter. Flera av dessa blanketter använder uppgifter om procenttal för olika avgifter, t ex moms m fl. Dessa värden hämtas automatiskt till blanketten. Eventuella justeringar av dessa värden kan göras i P22.5 Containerservice Logistik Sverige AB Resultatrapport Sida: Utskrivet Senaste vemr: 2(2) 20-03-23 11:36 A118 Räkcnskapsår: 19-01-01 - 19-12-3

 • Steam gift card generator no human verification.
 • Momsfri försäljning bokföring.
 • Hus till salu storhogna.
 • Lithium Urban Technologies share price.
 • Nyföretagarcentrum Göteborg.
 • Digitale munteenheid.
 • Bronchiolitis treatment steroids.
 • GENN stock.
 • Skatt på travvinst.
 • Vacature verloskundige Utrecht.
 • Reuters Elrond.
 • NEO price history.
 • Ideavis ico.
 • Amazon copenhagen office.
 • Pexip teknisk analys.
 • Bitcoin dropping.
 • Blockchain ETF Vanguard.
 • NiceHash Decred.
 • TopstepTrader alternative.
 • Grekland pensionsålder.
 • NSF Fellowship.
 • Spara Avanza.
 • Modalife Çekyat Fiyatları.
 • Casa bitcoin.
 • Vinnova Intressentportalen.
 • Helglön Byggnads 2021.
 • Element 118 price.
 • Påverkar CSN bolån.
 • Degiro short us stocks.
 • Beställa på faktura.
 • Best brokerage platform Reddit.
 • Android Emulator for 64 bit PC.
 • Danske Bank förmånsnivå 1.
 • Aktiespararna Direktavkastning A eller B.
 • How to respond to threatening texts.
 • Virtuální směnárna.
 • Game traffic in.
 • VirWoX review.
 • Bahnhof byta router.
 • Jem o fix Landskrona.
 • Ancient Egypt timeline.