Home

Icke finansiella nyckeltal

Icke finansiella nyckeltal. Vanliga finansiella nyckeltal är soliditet, vinstmarginal, kassalikviditet, osv. Exempel på icke-finansiella nyckeltal är arbetstid/produkt, kundnöjdhet och hur personalen mår (se hälsobokslut) Nyckelord: Verksamhetsstyrning, icke-finansiella nyckeltal, organisatorisk förändring Syfte: Studien syftar till att studera integreringsprocessen av miljöprogrammet i Stockholms stads styrverktyg ILS. Syftet är att ta fram en grund till en modell för integrering av miljörelaterade nyckeltal i en verksamhetsstyrning De icke-finansiella nyckeltalen kan istället ge en bild av Axfood som finansiella nyckeltal inte täcker. De kan bland annat visa information om företagets kunder, medarbetare, kvalitet och klimatpåverkan, vilket också kan vara av intresse för investerare eller andra intressenter Inlägg om icke-finansiella nyckeltal skrivna av annayelistratova. Personliga funderingar från personal på TEM kring miljö, CSR, klimat, hållbar sjukvård och hållbar utveckling i allmänhet

Icke finansiella nyckeltal - Persson & Thori

 1. Hur kan nyckeltal och icke-finansiella faktorer tillämpas i konkursprediktionssyfte? En studie av finska små och medelstora företag Stina Isaksson Pro gradu-avhandling i Redovisning Handledare: Jean-Claude Mutiganda Fakulteten för Samhällsvetenskaper och Ekonomi Åbo Akademi Åbo 201
 2. redovisning föreläsning 10 nyckeltal dagens föreläsning koppling (och mellan finansiella och icke finansiella nyckeltal, med fokus främst på benchmarking
 3. Nyckeltal har blivit ett viktigt medel för att bli ett framgångsrikt företag idag. Styrningen är att medvetet styra mot utsatta mål som stöder företagets strategi. Fokus har alltid legat på de finansiella nyckeltalen, men idag är de icke-finansiella väl så viktiga. I en framgångsri
 4. Investerare har länge insett betydelsen av finansiella och icke-finansiella nyckeltal för att bedöma affärsvärde, men granskningen har fortsatt varit fokuserad på finansiella rapporter. Detta innebär att investeringsbeslut baseras på oreviderad information som inte har genomgått de stränga villkor som gäller traditionella processer för finansiell rapportering
 5. Att implementera icke-finansiella nyckeltal i organisationer kantas ofta av svårigheter, men genom att tydliggöra deras koppling till företagets affärer kan man underlätta arbetet rejält. Studier visar att exempelvis svenska bostadsbolag först kom att använda nyckeltal förankrade i kundnöjdhet efter att de uppvisade ett tydligt samband med finansiella resultat
 6. Företag strävar efter att redovisa sin triple bottom line, där finansiella och icke-finansiella nyckeltal redovisas sida vid sida. Att förädla kapital för hållbar utveckling För att företag ska kunna vara hållbara över tid behöver de analysera och förstå hur olika former av kapital påverkar kassaflödet och affärsmodellen på sikt
 7. Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet (årets vinst eller förlust) i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt, det säger väldigt lite eftersom man då inte vet något om företagets omsättning eller satsat kapital

Ekonomistyrning & finansiell analys > Nyckeltal, KPI. Vad är nyckeltal / KPI? Nyckeltal, som även kallas KPI (står för Key Performance Indicator), används som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år.Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och analys Icke finansiella nyckeltal som styrmått. Eek, Christoffer . 2002 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2002. Keywords [en] Social Behaviour Law Keywords. View Icke-finansiella nyckeltal.docx from FE 2424 at Stockholm University. Introduktion till metod samt icke-finansiella nyckeltal Två typer av metoder för att bedriva forskning om något Hur kan ekonomistyrning förstärkas med hjälp av icke-finansiella nyckeltal? En fallstudie; försäkringsbolag V !!!!! Magisteruppsats!i!företagsekonomi

icke-finansiella mål har nya ekonomistyrningsmodeller och metoder vuxit fram och fått genomslag bland många företag (Ax et al., 2005). Värdekedjemodellen är en av dessa ekonomistyrningsmodeller och innebär att företagets verksamhet ses som en rad processer, som vidare delas upp i aktiviteter (Porter, 1998) Icke finansiella nyckeltal 0 eller 4p Enligt boken den vanligaste typen av from ECONOMICS PR1522 at Stockholm Universit 7 nyckeltal i tillverkande företag. Nyckeltal används för att spåra trender i den egna verksamheten. Men för att förstå företagets utveckling behöver du jämföra nyckeltalen med andra företag i samma bransch. Tillverkande företag har ofta återkommande investeringsbehov som kräver mycket kapital. Det gör nyckeltal för. För icke-finansiella företag inför taxonomiförordningen krav på upplysning om i vilken utsträckning företagets verksamheter är hållbara genom tre nyckeltal: andel av omsättning (eng. turnover), kapitalutgifter (eng. capital expenditure, capex) och driftsutgifter (eng. operating expenditures, opex) som är förknippade med verksamheter som, enligt taxonomiförordningen, är. Syftet med kandidatuppsatsen är att ta reda på vad kunskapsföretagens intellektuella kapital och de icke-finansiella intäkterna från kunderna består av samt försöka utveckla en egen modell, som kan fungera som ett stöd för att synliggöra och värdera kundernas bidrag till företagen

Mät rätt nyckeltal och väx! Affärsstyrning För att säkerställa tillväxt och utveckling behöver vd och ledningsgrupp ha koll på viktiga nyckeltal som påverkar verksamheten idag, men också följa de nyckeltal som kan påverka verksamheten långsiktigt. 13 februari 2017 Abstract. Bakgrund och problem: Tidigare forskning kring icke-­‐finansiella nyckeltal sy-­‐ nes huvudsakligen vara fokuserad på tillverknings-­‐ och serviceföretag och det saknas mer eller mindre helt, enligt vår mening, forskning med fokus på tjänste-­‐ företag Finansiella nyckeltal 2016-2020. Finansinspektionen publicerar finansiella nyckeltal för bankkoncerner, bankgrupper, inlåningsbanker, kreditföretag, värdepappersföretag, fondbolag och Inhemska förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) med verksamhetstillstånd. Nyckeltalen grundar sig på uppgifter som företagen under tillsyn.

och detsamma gäller för utnyttjandet av finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Förutsättningarna för ett fungerande budgetar-bete är både goda och mindre bra. En möjlighet att utveckla eko-nomistyrningen är att utforma ett balanserat styrkort Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS), i kapitalkravsdirektivet (CRD IV) eller i EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) Finansiella och icke-finansiella nyckeltal Ägarna har avstått utdelningar och istället investerat väsentliga belopp i verksamheten Ett brett delägarprogram har erbjudits till anställda för att skapa långsiktighet och en gemensam agenda med ägarn En alternativ styrning med även icke-finansiella nyckeltal, benämnt Balanced Scorecard, introduceras där utformning samt användning av detta verktyg beskrivs. Genom att se verksamheten utifrån olika perspektiv och finna nyckeltal till dessa kan styrningen blir mer långsiktig och även innefatta de icke-finansiella aspekterna av verksamheten Finansiella nyckeltal. Sök i börs. Börs Valutor Råvaror Räntor Fonder. Large Cap Mid Cap Small Cap First North Alla aktier Index Hållbarhetsindex Vinnare & förlorare Kalender Stockwatch. Aktieöversikt Nyheter om bolaget Rapporter Nyckeltal Teknisk analys. 4 juni 2021, 17:29. Boozt. 187,80. SEK-0,70 SEK-0,37%

Sandvik Årsredovisning - 2019 blev ett både framgångsrikt och händelserikt år för Sandvik. Vi gjorde flera spännande förvärv, presenterade nya finansiella mål och nya långsiktiga hållbarhetsmål Study Kapitel 22 Finansiella och icke finansiella nyckeltal flashcards from amanda liljevall's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Föreläsning del 2 - Finansiella och icke finansiella prestationsmått, prestationsmätning samt användning av måltal. Att använda mått från resultat- och balansräkningar för operativ ekonomistyrning. (Kap 22 samt tillägg i DNE om ekonomistyrning och hållbar utveckling.) (Kurskompendiet kap 1 och avsnitt 2.3) Nyckeltal. Dessa icke-finansiella mått är särskilt viktiga i tjänste- och kunskapsföretag. Några kategorier av nyckeltal som är tillämpliga på nästan alla företag är: • Avkastningstal • Omsättningstal • Nyckeltal för finansiell balans och likviditet Det finns många andra, branschspecifika nyckeltalskategorier som kan vara viktiga för.

Finansmarknadsstatistik. Nästa publicering: 2021-06-28. Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och. View Redovisning II - kapitel 4.docx from ECONOMICS PR1522 at Stockholm University. Redovisning II *Icke-finansiella nyckeltal & deras tillämpning (kapitel 4) Nyckeltalsanalys - Siffror, mått so Icke-finansiella nyckeltal. Vad kännetecknar ett nyckeltal och hur kan jag mäta verksamheten med hjälp av nyckeltal? Hur mår mitt företag? Hur ser jag helheten? Vad har mitt företag för avkastning? DuPont-modellen; Mål efter genomförd kurs alltför lite information men med hjälp utav icke-finansiella nyckeltal kan företaget förutse framtida värden, förbättringsarbeten och effektvinster. En kvalitativ fallstudie utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med tre B2B företag med syfte att undersöka hur B2

Icke finansiella nyckeltal - StuDoc

Finansiella nyckeltal ger alltför lite information med med hjälp utav icke-finansiella nyckeltal kan företaget förutse framtida värden, förbättringsarbeten och effektvinster. En kvalitativ fallstudie utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med tre B2B företag med syfte att undersöka hur B2B företag mäter prestationer av sina strategiska initiativ vid arbete med e-handeln Alternativa nyckeltal och avstämningstabeller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har gett ut riktlinjer avseende användandet av så kallade alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM) som omfattar företag vars värde-papper är noterade på en reglerad marknad

Kurs kreditgivning | Hållbarhet i kreditgivningen - credmaJOBmeal - Valedo

• Icke-finansiella mål och mått . Den här föreläsningen kommer at handla om finansiella mål och mått . RoK ht14 Agata Kostrzewa . 4 . Finansiella prestationsmått • Kallas även nyckeltal, styrtal, styrmått och key performance indicators,. Stockholm den 15 november 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har reviderat nyckeltalen och målen för sina icke-finansiella prioriteringar för hållbar lönsam tillväxt införande av icke-finansiella nyckeltal. Detta har dock lett till flera problem som ledare har upplevt. Även om de har insett att endast finansiella mätetal är otillräckliga, så anser de ändå att mätetalen är tydliga, objektiva och ger en klar fokus på målen. Icke-finansiella mätetal ha Icke finansiella nyckeltal . J. Justerat eget kapital . K. Kapitalbindning Kapitalomsättningshastighet Kassaflödesanalys Kassalikviditet Kortfristiga skulder Kreditfaktura Kredittid Kundfordringar . L. Likvida medel Lönsamhet nyckeltal . M- N. Nettomarginal Nettoomsättning . O. Obeskattade reserve

icke-finansiella nyckeltal TEM-funderinga

Här presenteras också förslag på mer generella styrmodeller som kan bidra till ett hållbart samhälle.Ekonomistyrning - övningsbok omfattar områden som prestationsstyrning med finansiella och icke-finansiella nyckeltal, aktivitetsstyrning, hållbarhetsstyrning, budgetering, produkt- och investeringskalkylering, avvikelseanalys, internprissättning, intern redovisning och rapportering. Bakgrund: Ideella föreningar har inte som mål att maximera sin vinst, därmed går varje intjänad krona tillbaka till verksamheten och dess medlemmar. Trots det kan de ideella föreningarna inte gå me. Vid mätning av icke-finansiella prestationer så är det många aspekter man måste ta hänsyn till och i vår studie så ska vi bl. a belysa viktiga delar man måste ta hänsyn till samt komma med förslag till nyckeltal för prestationsmätning Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2020.. Det bolag som sedan november 2014 heter Stendörren Fastigheter AB bedrev annan verksamhet under perioden november 2010 till november 2014 Nyckeltal Nyckeltal 2019-12 Omsättning: 0 tkr Res. e. fin: 0 tkr Årets resultat: 0 tkr Summa tillgångar: 50 tkr Visa samtliga bokslut Vinstmarginal 0,00% 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner. Bransch: Egendom, Finans, Juridik Banker, Hypoteksinrättningar Anmärkningskontrol

Redovisning - Icke-finansiella nyckeltal - StuDoc

Pris: 363 kr. häftad, 2015. Skickas senast imorgon. Köp boken Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar av Christian Ax, Håkan Kullvén (ISBN 9789147110964) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri En immateriell tillgång kan definieras som en icke-monetär tillgång utan fysisk form (se K3/BFNAR 2012:1). Detta innebär att likvida medel och fysiska tillgångar (till exempel byggnader, maskiner och inventarier) inte är immateriella tillgångar. Det specificeras även att övriga finansiella tillgångar inte är immateriella. Covid-19 har haft varierande effekter på företagen och dess verksamhet. Detta påverkar även utformningen av de finansiella rapporterna. S åväl värderingsfrågor som presentation och upplysningar måste beaktas. I vårt nyhetsbrev nr 2/2020 redogör vi för de redovisningsmässiga aspekterna som är viktiga att tänka på avseende Covid-19 Proff.se ger dig företagsinformation om For. Dev. AB, 556780-1872. Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och befattningar Sveaskog AB - Org.nummer: 556558-0031. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m

Video: KPI Assurance: Oberoende granskning av nyckeltal - KPMG

Sida 1 av 3 FAR . Program uppdaterat 2020-01-21 . Innehåll Controllerutbildning - Stockholm. Program Dag 1 . Styrmodeller och värdeskapande • Kopplingen mellan den finansiella och den icke-finansiella styr- och mätlogiken Nyckeltal med hjälp av resultaträkningen. Med hjälp av resultaträkningen kan du räkna fram viktiga nyckeltal som gör att du kan jämföra ditt företag med andra inom samma bransch. Dessutom ger nyckeltalen dig viktig information om verksamhetens verkliga ekonomiska situation Nyckeltal som visade sig vara särskilt lämpliga indikatorer på konkurs var soliditet i %, skuldsättningsgrad, rörelseresultat i %, ROI, ROA och quick ratio. Soliditet visade sig vara det mest bidragande faktorn till konkurs ett och två år innan konkurs, medan lönsamhet var mest bidragande tre år innan Tamro Holding AB (556908-1978). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar

Acando Digital Insights Varför digitala nyckeltal är så

Vad är hållbarhet? - Uppnå hållbar utveckling - KPMG Sverig

Uppsatser om ICKE FINANSIELLA NYCKELTAL. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Identifiera Nyckeltal. Genom att höja blicken och bredda synfältet får man en bättre överblick av sin verksamhet. Att styra med hjälp av verksamhetsrelaterade nyckeltal innebär att identifiera alla de samverkande processer som skapar verksamhetens resultat, även de icke-finansiella prestationsmålen Statistiska centralbyrån - Nyckeltal för Sverige. Arbetskraftstalet. Arbetslöshet. Sysselsatta av befolkningen. Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag. Hushållens genomsnittliga bolåneränta. Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring. Omsättning i.

Nyckeltal - Wikipedi

 1. Se definitioner av nyckeltal. 3) Enligt styrelsens förslag. 4) Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per aktie. 5) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA. (EBITA = rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar). 6
 2. Ekonomistyrning, vad är ekonomistyrning?, ekonomisk styrning, ekonomisk kontroll. Ekonomistyrning handlar om att påverka cheferna i en organisation så att företagets strategi förverkligas för att därigenom uppfylla företagets övergripande mål. Det övergripande målet för all företagsverksamhet antas vara att maximera vinsten eller.
 3. Balanserat styrkort är ett styrinstrument inom den ekonomiska styrningen som har utvecklats av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Ett balanserat styrkort är ett styrinstrument som inte bara innehåller finansiella mått

Om företaget. Aspect Properties AB ( publ ) försattes i konkurs 2020-01-23. Det grundades 2014 och var verksamt inom branschen Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner.Företaget var hemmavarande i Stockholm och hade enligt Bolagsverket 0 anställda Nyckeltal är ett tal, eller siffror, som kan jämföras med andra tal. Ett tal som får en person att bli nyfiken, glad, ledsen - är ett nyckeltal. Först när talet sätts i relation till anställda , till omsättningen eller totala personalkostnader Atlas Copco sätter icke-finansiella mål för hållbar lönsam tillväxt tis, nov 15, 2016 07:15 CET Förra året identifierade Atlas Copco fem prioriteringar för att stödja en hållbar lönsam tillväxt: Etiskt beteende, Hälsa och säkerhet, Kompetenta medarbetare, Resurseffektivitet och Innovation Figurbilaga 2. Icke-finansiella företags nyckeltal (1.10.2012) Figurbilaga 3. Finansiella företags ränteintäkter och -utgifter (1.10.2012) Figurbilaga 4. Hushålls nyckeltal (1.10.2012) Figurbilaga 5. Komponenter i offentliga sektorns nettoutlåning (1.10.2012) Figurbilaga 6. Komponenter i hushållssektorns justerade disponibla inkomst (1. Bakgrund. Under hösten beslutade riksdagen om en ändring i årsredovisningslagen (och motsvarande lagar för kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag med flera) som innebär att företag av en viss storlek från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31/12 2016 ska upprätta en hållbarhetsrapport, i de flesta fall således kalenderåret 2017

Nyckeltal (KPI) - Vad är ett nyckeltal

 1. st ett värde väljas
 2. Icke-finansiell rapportering. Stockmann rapporterar icke-finansiella information i enlighet med EU-direktiv 2014/95/EU. Informationen rapporteras som en del av styrelsens rapport, som finns tillgänglig på Stockmanns ekonomiska översikt, sidan 7.Den finansiella översynen är en del av Stockmanns årsredovisning
 3. De årliga icke-finansiella målen baseras på strategi- och affärsutvecklingsmål vilka definieras och godkänns enligt farfarsprincipen. Målen fastställs i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga utveckling (inklusive dess hållbarhet), värdeskapande och finansiella tillväxt och ska utformas så att de uppmuntrar efterlevnad av regler och andra krav
 4. Rapporteringsunderlaget, och därmed vissa nyckeltal och volymer, skiljer sig något från SCB: Utlåningen till allmänheten består av lån till hushåll och icke-finansiella företag.3 Under 2020 växte bankernas totala utlåning till allmänheten, för samtliga geografiska områden, med 4,1 procent (6,0)
 5. >> StatFin databas-arkiv >> Nationalräkenskaper >> Sektorräkenskaper kvartalsvis >> 11ij -- Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna, 1999Q1-2018Q4 Välj tabell Välj variabe
 6. Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner. Registringsdatum. 2011-11-01. Antal anställda. 0 anställda. Adresser. Postadress. rönnbacken 3 c. 431 69 mölndal. Nyckeltal. Samtliga nyckeltal anges i tusental kr. Oms. - Res. + Res. Bevaka Din ort. Få mejl när ett företag fått en betalningsanmärkning eller gått i konkurs. Bevakningen.

Icke finansiella nyckeltal som styrmåt

Icke-finansiella nyckeltal

 1. st viktiga nyckeltalet eftersom det säger väldigt lite om det nyckeltal. Årets resultat må vara viktigt men är inte.
 2. 11zx -- Icke-finansiella tillgångar, årsvis, 1995-2019. Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden:. Storlek: 27008 Ändrad senast: 2020-09-25 Sektor: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S1311 Staten S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (8
 3. Instalco AB,559015-8944 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Statu
 4. Mål och budget är det övergripande styrande dokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Det betyder att Mål och budget är överordnat kommunens andra styrdokument. Reglementeten, lokala ordningsföreskrifter med mera finns i kommunens Författningssamling . Mål och budget. Mål och budget 2021-2023. Bilagor till mål och budget
 5. skade under tredje kvartalet 2015 (23.12.2015) Tabeller. Tabellbilagor. Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (23.12.
 6. Sveriges bästa årsredovisning och Bästa design 2019. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, installationsföretaget Instalco och tankerrederiet Concordia Maritime vinner årets pris för Sveriges bästa årsredovisning 2019 i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Atrium Ljungberg belönas även med priset Bästa design. Vinnare i klassen Large Cap är Atrium Ljungber

Icke finansiella nyckeltal 0 eller 4p Enligt boken den

Skellefteå Bil Holding AB - Holdingverksamhet i finansiella koncerner | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerne mängden frivilligt redovisade nyckeltal samt att en högre vinstmarginal har en negativ påverkan på mängden frivilliga nyckeltal redovisade i bolags årsredovisningar. Resultat från denna studie skiljer sig till stor del från tidigare forskning och teorier vilka anses kunna förklara variationen i mängden frivilligt redovisade upplysningar nyckeltal utvecklats för att förbunden ska kunna mäta och kommunicera sin verksamhet till berörda parter. Vid utvecklandet av nyckeltalen har hänsyn tagits till att dessa ska vara jämförbara mellan de olika förbunden men även jämförbara över tid inom det egna förbundet

Ett väldefinierat uppdrag som kan göra en positiv skillnad

7 nyckeltal i tillverkande företag Drivkraf

Bellman & Symfon AB,556512-8617 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Statu Icke-finansiella företagens vinstkvot (16.3.2018) Figurbilaga 5. Icke-finansiella företagens investeringskvot Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (icke-säsongrensade tidsserier) (20.12.2017) Tabellbilaga 2. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (säsongrensad) (20.12.2017) Tabellbilaga 3. Hushållens justerade disponibla inkomst.

Miljödata

Taxonomiförordningen - nya krav på hållbarhetsrapportering

Tabellbilaga 2. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (säsongrensad) (18.12.2020) Tabellbilaga 3. Hushållens justerade disponibla realinkomst, volymutveckling (18.12.2020) Figurer. Figurbilaga 1. Hushållens sparkvot (18.12.2020) Figurbilaga 2. Hushållens investeringskvot (18.12.2020) Figurbilaga 3. Icke-finansiella företagens vinstkvot. Koncernen : Moderbolaget: MSEK: 2013: 2012: 2013: 2012: Tillgångar : Icke finansiella tillgångar: Materiella och immateriella anläggningstillgånga SBT Properties AB (publ) - Org.nummer: 5567932446. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0) . Bolagets VD är Robert Carlsson 49 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat

Intellektuellt kapital och icke-finansiella intäkter: Om

Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (28.3.2013) Figurer. Figurbilaga 1. Viktiga nyckeltal (28.3.2013) Figurbilaga 2. Icke-finansiella företags nyckeltal (28.3.2013) Figurbilaga 3. Finansiella företags ränteintäkter och -utgifter (28.3.2013) Figurbilaga 4. Hushålls nyckeltal (28.3.2013) Figurbilaga 5 Koncernen : Moderbolaget: MSEK: 2011: 2010: 2011: 2010: Tillgångar : Icke finansiella tillgångar: Materiella och immateriella anläggningstillgånga Ikano Bostad Holding AB - Org.nummer: 5561088666. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0) . Ansvarig är Robert Jaaniste 58 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat

 • Bitcoin Generator net.
 • Portfolio Management services in Nepal.
 • Most viewed YouTube video in 24 hours.
 • SEB FX forecast.
 • Code exercises.
 • Elon Musk Dogecoin tweet today.
 • Ulas Havsut Flashback.
 • How many black holes are there.
 • Doorstroomvoorwaarde vmbo havo.
 • Vad är ip utbetalning.
 • Vem köper elcertifikat.
 • Litterära begrepp.
 • Tema barn i andra länder.
 • 1923 D Silver Dollar value.
 • Dailyfx linkedin.
 • Akvarieväxter online.
 • Wirex confirm card.
 • Bostad Vännäsby.
 • 1 th/s bitcoin.
 • Bohusleden etapp 2.
 • Dra av moms på hyra.
 • Companies by profit.
 • Android Studio Design view.
 • Dan Exchange Malmö Öppettider.
 • Vattnet sjunker i poolen.
 • Beräkna golvvärme el.
 • Åttaarmad bläckfisk recept.
 • Air Products Aktie Dividende.
 • Best free fonts 2021.
 • Best LiFePO4 battery.
 • Demokratins problem.
 • Where can you buy Newegg gift cards.
 • HERO ETF Reddit.
 • Trade Republic Wiki.
 • Buy Bitcoin Sweden.
 • CPLD architecture in VLSI.
 • Reaktor 6 price.
 • Vintage Horns.
 • Geregistreerde cryptobedrijven DNB.
 • Lediga lägenheter Nässjö.
 • Bostad till salu idre fjäll.